Compliance

Antikorrupsjon og forretningsetikk

I Bilfinger er antikorrupsjon og etikk en sentral del av en vellykket forretningsstrategi og ledelse. Våre retningslinjer er i tråd med både lokale og internasjonale krav og standarder. Våre regler for god forretningsskikk beskriver de generelle prinsippene for vår opptreden, og disse er godt kjent blant våre medarbeidere. I tillegg til dette, handler vi etter våre globale retningslinjer for integritet, konkurranse og håndtering av tredjeparter. I Bilfinger Industrier skal alt arbeid kjennetegnes av høy integritet, profesjonalitet, faglig dyktighet, full åpenhet og en bevisst holdning til etikk.

Kommunikasjon og opplæring

Med Bilfinger Compliance Communications, kan ansatte over hele verden stille spørsmål via telefon eller intranett på sitt morsmål. Spørsmålene besvares av Compliance teamet. Systemet kan også brukes til å varsle og rapportere manglende etterlevelse av våre interne retningslinjer, eller mulig mistanke om brudd på disse. Varslinger kan gjennomføres anonymt, og varslere er selvsagt beskyttet og har vern mot gjengjeldelse (jf. AML §2A-2).

Personer utenfor selskapet som kunder, leverandører, underleverandører eller andre som vi samarbeider med, kan også rapportere mislighold via Bilfinger Compliance Communications. Rapportene forblir anonyme dersom ønskelig.

For å sikre at alle våre ansatte er kjent med gjeldene retninglinjer, er disse oversatt til 22 språk. Vi gjennomfører klasseromsundervisning og e-læring om de ulike temaene gjennom året. Vi har også ulike kampanjer gjennom året med utvalgte Compliance-emner som tema.

Overholdelse av våre etiske retningslinjer

Kontrollsystemene vi har implementer for å sikre samsvar med gjeldende retningslinjer, inkluderer årlige internrevisjoner. Vi legger særlig vekt på oppfølging av bruken av tredjeparter og prosessene rundt vårt innkjøpsarbeid. Vi forfølger aktivt informasjon om mulig brudd på overholdelse gjennom egne undersøkelser, ved å varsle de relevante myndigheter og samarbeide med dem for å oppnå en løsning. Ethvert misbruk som oppdages, vil medfør konsekvenser for de involverte, og forebyggende organisatoriske tiltak iverksettes. Eventuelle interne rapporteringer og funn hjelper oss med løpende utvikling og forbedring av vårt compliance system, og vi oppfordrer alle våre ansatte til å skape en "si fra" kultur på arbeidsplassen.

Den som kommer i situasjoner hvor det kan knyttes usikkerhet eller tvil om praktiseringen av selskapets etiske standard, eller som observerer noe som kan oppfattes som brudd på denne, har rett og plikt til å søke råd eller varsle om dette. Arbeidsmiljølovens § 2-4 og 2-5 gir ansatte rett til å varsle og vern mot gjengjeldelse. I slike tilfeller kan nærmeste overordnede, administrerende direktør eller selskapets etikkombud kontaktes.

Compliance Representative i Bilfinger Industrier Norge AS er Director HR, Payroll & Administration Rune Erland. Kontaktinformasjon: rune.erland*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com eller telefon +47 48 02 44 44 (sentralbord).

Bilfinger Compliance Communications

Kjenner du til særskilte omstendigheter som tyder på at våre etiske retningslinjer blir brutt, og ønsker du å rapportere hendelsen til oss?


Vennligst trykk her for å få tilgang til Bilfinger Compliance Communications rapporteringssystem


Du kan også kontakte Bilfinger Compliance Communications på telefon:


00800 – B-I-L-F-I-N-G-E-R
(00800 - 245 34 64 37)


Hvis du ikke når Bilfinger Compliance Communications på dette nummeret, vennligst se her hvorvidt du må bruke et annet nummer i ditt land.

Skrive ut